Lütfen BekleyinBlog

CLASSIC LIST


Önümüzdeki eğitim döneminde Homeopati mezunları ve en az altı aylık eğitimlerini tamamlamış olan arkadaşlarımıza yönelik ek destek ve derinleşme seminerlerimiz bu yıl da devam edecek. Önümüzdeki eğitim döneminin ek ders eğitim programı aşağıdaki gibidir:

 

 

6-7 Ocak Heinz Wittwer

Scholten teorisi, bitkiler ve hayvanlar dünyası,  sınırlandırılması ve örnek vakalar

24-25 Şubat Mike Bridger

Tamamlayıcı remediler, olgu alma ve 2.reçetelemede önemli noktalar

 

24-25 Mart Ajit Kulkarni

Dermatoloji ve Homeopati ve Yılan Remedileri

 

28-29 Nisan Yorgos Kavouras

Vithoulkas yöntemi ile hasta bakımı,  reçeteleme ve örnek vakalar

 

26-27 Mayıs Tony Pincus (Ainsworth Pharmaceuticals)

Eczanede Homeopatik ilaç yapımı,  hazırlanması ve reçetelenmesi

Yer İTÜ Sosyal Tesisler Binası2016 Yılında yaptığımız ECCH üyelik başvurusu 4 Şubat 2017 tarihinde Konsey’in yaptığı oylamayla Homeopati Derneği Aday Statüsü kabul edilmiştir. Aday Statüsü, önümüzdeki yıl için, toplantılarda oy kullanma ve resmi öneriler sunma hakkı haricinde tam üyeliğe ilişkin tüm hak ve sorumlulukları bulunduğunu ifade eder. Aday Statüsünden başarılı bir yıl sonunda, tam üyelik 2018 AGM’de kabul edilir.

ECCH üyeliği için hazırladığımız Mesleki Etik Kodumuz ekteki gibidir:

Bu yönetmelik HOMEOPATİ DERNEĞİ’nin tüm üyeleri için bağlayıcı olduğundan, tüm üyeler tarafından anlaşıldığından ve yükümlülüklerinin kamu tarafından doğru kavrandığından emin olmak için Homeopati Derneği şu koşulu koyar: Homeopati Derneği’nin her bir üyesi bu Meslekî Etik Yönetmeliği’nin Türkçe versiyonunu okumakla ve kavramakla, ihtiyaç olması halinde ve talep edildiği takdirde Yönetmelik’in temel maddelerini hastalarına açıklayabilmek için bir nüshasını ellerinin altında bulundurmakla bizzat kendileri yükümlüdür.

Bu dökümanda dernek kelimesi ile Homeopati Derneği, kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler ile Homeopati Derneği’ne kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler kastedilmektedir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ                                                                               2

GİRİŞ                                                                                     3

BÖLÜM 1 – TEMEL PRENSİPLER                                  4

BÖLÜM 2 – HASTA/UYGULAYICI İLİŞKİLERİ           5

BÖLÜM 3 – PROFESYONEL YÜKÜMLÜLÜKLER      7

BÖLÜM 4 – RESMİ YÜKÜMLÜLÜKLER                      9

BÖLÜM 5 – KURUMSAL KONULAR                           10

BÖLÜM 6 –  UYGULAMAYA İLİŞKİN KONULARI    11

 

Giriş

Meslekî  Etik ve Uygulama Yönetmeliği’nin amacı, homeopatik uygulamanın bütünlük ve yetkinliğine dair prensipleri ortaya koymaktır. Homeopatlar hastaları ve meslektaşları ile ilişkilerini her zaman dürüstlük ve saygı içinde yürütmelidir. Homeopatlar hastalarının sağlığını desteklemeli ve onları olası zararlardan korumalıdır. Yönetmelik, Homeopati Derneği’nin,  kayıtlı öğrenci ve mezun üyelerinden beklediği davranış ve uygulama standartlarını tarif eder. Bir homeopat,  Dernek’in kayıtlı mezun ya da öğrenci üyesi haline gelerek, Meslekî Etik ve Uygulama Yönetmeliği’ne uymayı, bu yönetmeliğin bağlayıcılığını; Derneğin düzenlemelerine  riayet etmeyi ve ona sadık kalmayı kabul eder.  Bu Yönetmelik, bir şikâyet bildirilmesi durumunda, kayıtlı mezun öğrenci ya da mezun üyelerinin uygulamalarının Homeopati Derneği Etik Kurulu tarafından değerlendirileceği düzlemin temellerini belirlemektedir.  Dernek’in profesyonel etik  prosedürlerinin amacı kayıtlı mezun ya da öğrenci üyelerine karşı, ortaya konan herhangi bir şikâyetin adil, şeffaf ve tarafsız şekilde ele alınmasını sağlamaktır. Yönetmelik’in kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerine rehberlik etmesi, yol gösterici olması ve aynı zamanda kamunun menfaatlerini de koruyucu nitelikle olması hedeflenmiştir. Profesyonel Etik tutum kapsamında, kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin birincil kaygısı hastanın, ihtiyaçlarıdır.

Hastaların sağlık uzmanlarına güvenmeye ve kendilerini onlara teslim etmeyi istemeye hakları vardır. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerden yüksek standartlarda dikkat, yetkinlik ve uygulamalar sunmaları beklenir.   Homeopatlar, iyi bir hasta/uygulayıcı ilişkisinin temelinin, iki yönlü çalışan iletişim süreci olduğunun bilincinde olmalıdır. Şikâyetlerin çok büyük bir bölümünün temelinde yatan sorun, bu ilişkide meydana gelen yanlış anlamalardır.   Dernek, kayıtlı mezun ve öğrenci üye ile potansiyel şikâyet sahibi arasındaki ayrılıkların, resmi bir şikâyet prosedürü başlatılmadan önce, eğer mümkünse, gayri-resmi uzlaşma yolları ile çözüme kavuşturulmasını önerir. Profesyonel iş yaşamı tabiatının gereği, çoğu görüş, net doğrunun ya da net yanlışın olmadığı ve bir dizi sınırlayıcı yükümlülüğün dikkate alınması gerekebilecek bir platformda ortaya çıkmaktadır. Yönetmelik bu konular üzerine sağlam bir rehberlik sunar ve çatışmaların doğma ihtimalinin daha yüksek olan konulara bilhassa dikkat çeker. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin, tereddütte kaldıkları durumlar yaşadıklarında Homeopati Derneği’ne danışmaları tavsiye edilir. Bu Yönetmeliğin içeriğine ve ilgili tavsiyelere hâkim olmak ve onun gerekliliklerini tatmin edici şekilde hastalarına açıklayabilmek  Dernek’te kayıtlı mezun olan her homeopatın ve öğrenci üyenin sorumluluğudur. Bu Yönetmelik, bu konudaki resmi mevzuat ve kanunları, ve bunların geçerli olduğu dönem içindeki her türlü değişiklik, iyileştirme ve yeniden yasalaştırma esaslarını da ve onların eklerini de kapsamaktadır. ( 27.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29158  sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği gibi)

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016  | 3

Bölüm 1 – Temel prensipler

Bu prensipler yol gösterici niteliktedir ve herşeyi kapsaması hedeflenmemiştir. Uygulayıcılar, meslektaşlar ve hastalar arasındaki ilişkinin ciddiyet ve saygıya dayanması beklenmektedir.  Dernek’e kayıtlı mezun tüm homeopatların şunlara uyması beklenir: 1.1 Hastanın bireysel ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul etmek. 1.2 Hastanın mahremiyetine ve onuruna saygı göstermek. 1.3 Ayrım yapmaksızın herkese adil, saygılı ve düzgün muamele etmek. 1.4 Diğerlerinin görüşlerine saygı göstermek ve kendi görüşlerini dile getirirken başkalarını profesyonel ya da bireysel olarak küçümsemekten kaçınmak. 1.5 Hastaların ve kamunun güvenini kazanmak ve bu güveni korumak üzerek çabalamak. 1.6 Hastayı dikkatle dinlemek ve hastanın kişisel görüşlerine ve kişisel tercihlerini ortaya koyma hakkına saygı duymak.  1.7 Gerekli açıklama ve bilgiyi temin ederek hastaları, kendi sağlıkları konusunda sorumluluk almaya teşvik etmek. 1.8 Hastanın verebileceği tüm geçmiş hikâyeyi, kayıtlı mezun üyeler tarafından verilmiş tavsiye ve uygulanmış tedaviyi ayrıntılı şekilde kaydetmek. 1.9 Hastaların bilinçli seçim yapabilmesi için onlara kapsamlı, net ve tutarlı bilgi sunmak. 1.10 Hastanın mahremiyet ve gizlilik haklarına saygı duymak ve onları korumak. 1.11 Profesyonel bilgi ve beceriler elde etmek ve bunları geliştirmek. 1.12 Yalnızca kendi uzmanlık alanı sınırları dâhilinde çalışmak. 1.13 Endişe, eleştiri ve şikâyetlere kısa sürede ve yapıcı şekilde yanıt vermek. 1.14 Diğer sağlık profesyonellerinin becerilerine saygı duymak ve gerekli olduğu durumlarda onlarla  birlikte çalışmak. 1.15 Ülkenin, devletin ya da çalışılan bölgenin bir homeopatı olarak mevcut olan ilgili resmi mevzuatlara uyum göstermek.

4 | MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016

Bölüm 2 – Hasta/Uygulayıcı İlişkileri

Bilgilendirme 1) Hastaların sağlıklarıyla ilgili kararları bilgilendirilmiş olarak aldıklarından her zaman emin olmak; kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, homeopatik tedaviye başlamadan önce hastalarına gerekli bilgileri eksiksiz ve net olarak vermek zorundadır. Bu bilgiler, tedavinin şekli, ücretler, danışmanlık imkânları, gizlilik ve kayıtların güvenliği konularında sözlü ya da yazılı olarak verilmelidir. İzin Alınması 2) Hastanın ya da hastanın resmi temsilcisinin tedaviyle ilgili resmi izni verdiğinden emin olmak; kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler homeopatik tedavinin şekli, alanı ve sınırları hakkındaki gerekli bilgileri tedaviye başlamadan önce ve gerekli durumda tedavi sürecinde eksiksik ve net şekilde vermek zorundadır. İznin geçerli olabilmesi için şu kurallar dâhilinde verilmiş olması zorunludur: a) Gönüllü olarak. b) Doğru şekilde bilgilendirilmiş bir kişi tarafından. c) Söz konusu müdahaleye izin verme yetkinliğine sahip bir kişi tarafından. 3) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, ayrıca tamamlayıcı diğer tedavi türlerini de sunabilirler. Başka bir tedavi sunulduğu durumda, kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler tedaviye başlamadan önce hastayı tedaviyle ilgili bilgilendirmeli, kendisinin alandaki ilgili vasıflarını, herhangi bir ilgili kuruma ait kayıt bilgilerini ve farklı bir Uygulama Yönetmeliği’nin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durumu bildirmek zorundadır. Uygulama başlamadan önce, tedavinin her bir ayrı bölümü için ayrı ayrı izin alınmalıdır. Yönlendirmeler 4) Diğer bir uygulayıcıya yönlendirmeler her durumda hastanın izni alınarak yapılmak zorundadır. Uygulayıcı kendi bilgisi dâhilinde, yönlendirme yaptığı uzmanın gerekli yetkinliğe sahip olduğundan ve uygulama yapmaya yetkisi olduğundan emin olmalıdır. 5) Hastalar, homeopata yönlenmeyi kendi iradeleriyle gerçekleştirebilirler ve böyle bir durumda hasta bağlı olunan pratisyen hekim ya da bir diğer uzmanın konuyla ilgili bilgilendirilmesinin önemini vurgulayarak konuyu tartışmaya açabilir. Reçete edilmiş ilaçlarda yapılacak her türlü değişimin sorumluluğu hastaya ve reçeteyi yazan uygulayıcıya aittir. 6) Hastalar bir pratisyen hekim tarafından yönlendirilebilir, bu durumda sözkonusu hastanın tüm klinik sorumluluğu ilgili pratisyen hekime aittir. 7) Hastalar, bir başka homeopat ya da sağlık uzmanı tarafından yönlendirilebilir ve böyle bir durumda bu yönlendirmenin detayları yazılı notlarda kayıt altına alınmalıdır. 8) Eğer hasta, kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin, bir pratisyen hekim ya da bir diğer sağlık uzmanıyla iletişime geçmesine müsade etmezse, hastanın bu seçimine saygı gösterilmeli ve durum notlarda kayıt altına alınmalıdır. 9) Tedavide süreklilik önemlidir. Eğer yeni bir hasta geçen altı ay içinde bir diğer homeopat tarafından tedavi edildiğini bildirirse hastadan, önceki homeopattan sözkonusu tedavinin detaylarını öğrenmek üzere izin istenmelidir. Eğer hasta gerekli izni vermezse, sözkonusu reddetme kayıtlara geçirilmeli ve hasta, bu durumun tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçları olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastanede Tedavi 10) Bir hastanın homeopatik tedaviye, klinik ortamında (ör. hastane ya da bakım evi) başlanması ya da tedavinin buralarda sürdürülmesini talep etmesi durumunda, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, hastayı ya da hasta yakınını tüm klinik sorumluluklar konusunda bilgilendirmelidir. Homeopat, tedaviye başlamadan önce hastayı bunlarla ilgili yazılı olarak bilgilendirmeyi ve onay almayı isteyebilir.

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016   | 5

Kayıtlar Ve Kayıtların Korunması 11) Homeopatlar, notlarında hastalarının isim, adres, doğum tarihi ve telefon numaralarını ve bağlı bulundukları pratisyen hekimin iletişim bilgilerini bulundurmak zorundadır. Eğer hastanın bağlı bulunduğu bir pratisyen hekim yoksa bu bilgi de notlarda kapsanmalıdır. Görüşme isterse elektronik ortamda, telefonda ya da yüzyüze yapılmış olsun, tüm olgu notları açık, okunaklı, geçerli olmalıdır. Notların güncelliği korunmalı ve olgunun seyriyle ilgili, örneğin verilen tedavi, tavsiye, hastanın bir önceki ziyaretinden beri durumun iyiye ya da kötüye gidip gitmediği ya da herhangi bir değişiklik olup olmadığı gibi tüm bilgileri barındırmalıdır. Bu, hastanın tedavisi için önemli ve kayıtlı mezun ya da öğrenci üyeler için de, bilhassa herhangi bir şikayet ya da yasal soruşturma sözkonusu olduğu zamanlar için büyük bir gerekliliktir. Tüm notlar görüşme sırasında alınmalı ya da görüşmenin hemen sonrasında (genellikle aynı gün içinde) tamamlanmalıdır. Notlar, son görüşmeden itibaren en az beş yıl boyunca ve çocuklarda da yirmi yaşına girene kadar saklanmalıdır. 12) Hasta Hakları Yönetmeliği  (01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420) kapsamında bir hasta kendi sağlık kayıtlarına erişim hakkında sahiptir. Erişim başvurusu yazılı yapılmalıdır. Hasta kayıtları inceleyebilir ya da bir kopyasını talep edebilir. Kopya kırk iş günü içinde, fakat mümkün olduğu durumlarda daha kısa sürede, sunulmalıdır. Hastaya zarar vermeyeceği ve üçüncü kişiyle ilgili bilgiler içermediği sürece tüm bilgiler hastaya verilmelidir. (Bunun için uygun bir ücretlendirme yapılabilir). Eğer hasta, kayıtlarının bir başka homeopata ya da doktora gönderilmesini talep ederse hastanın, kayıtlarının bir başka uzmana gönderilmesine dair yazılı talebininin homeopata ulaşmasından sonra makul bir süre içinde kayıtların kopyası çıkarılmalı ve postalanmalıdır. Kayıtların orijinal halinin, 11. maddede belirtildiği şekilde korunması gereklidir. Gizlilik Ve Bilgi Paylaşımı 13) Hasta, kişisel bilgilerinin paylaşılmasına yazılı olarak izin vermediği ya da bilgilerin yasal gerekçeler sebebiyle paylaşılması gerekmediği sürece kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hasta bilgilerinin güvenli ve gizli şekilde saklanacağını garantiye almak zorundadır. 14) Şu durumlar haricinde gizlilik her zaman korunmak zorundadır • Homeopat bir mahkeme ya da bir diğer resmi otorite kararı ile karşılaştığında. Böyle bir durumda yalnızca kararda kapsanan kadar bilgi paylaşılmalıdır • Kamu menfaatleri sözkonusu olduğunda. Böyle bir durumda topluma karşı olan sorumluluk, hastaya karşı olan sorumluluktan üstün kabul edilir. Bu çoğunlukla hasta, kendisini ya da başkalarını risk altına soktuğu durumlarda gerçekleşir. 15) Kayıtlı mezun ya da öğrenci üyeler, rapor yazımında, formları ya da sertifikaları doldururken ve imzalarken ya da mahkeme veya heyet karşısında kanıt sunması gerektiğinde hatasız ve gerçekçi olmak zorundadır.

6 | Mesleki Etik Yönetmeliği KASIM 2016

Bölüm 3 – Profesyonel Sorumluluklar

Yetkinlik Ve Profesyonel Gelişimde Devamlılık 16) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, profesyonel yetkinliklerinin sınırlarının bilincinde olmak ve gerekli olduğu durumlarda hastayı, yetkinliğine güvendikleri bir diğer uzmana yönlendirmek zorundadır. 17) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, klinik becerilerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve değerlendirmeli, profesyonel eğitimlerle temel bilgilerini arttırmalı ve kişisel gelişimlerini desteklemelidirler. 18) Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin profesyonel tutum ve yetkinliklerine dair herhangi bir şikâyet konusu dinlenirken, üyenin sürdürmekte profesyonel gelişiminin sürekliliğine dair kanıtlar dikkate alınır. Profesyonel Uygulamalar 19) Hasta reçete edilen tüm remedilerin adını bilme hakkına sahiptir ve homeopat da bu bilgiyi sunmakla yükümlüdür. Hastanın remedi ismini bilhassa öğrenmeyi istememesi halinde, bu durum homeopat tarafından notlarda kayıt altına alınmalıdır. 20) Yazılan her bir reçete için kullanma talimatları net olarak verilmelidir. 21) Görüşme sırasında hastanın saygınlığı ve mahremiyeti korunmalıdır. Hastalar muayene ya da tedavi için kıyafetlerini çıkarmaları gerekebileceği konusunda önceden bilgilendirilmelidir. Hasta kıyafetlerini çıkarır ve giyerken gözlemlenmemelidir. Homeopat hastaya şu durumlarda bir refakatçi talebi olup olmadığını sormalıdır: • Bilhassa mahrem bölgelerdeki kıyafetleri çıkarmanın gerekli olduğu durumlarda. • Hasta 16 yaşın altındaysa. • Hasta ehil değilse. • Hasta kendi evinde tedavi oluyorsa. Hasta, muayene için sözlü müsade vermelidir ve bu homeopat tarafından kayıt altına alınmalıdır. Eğer bir refakatçi kullanılacaksa kişinin ismi kayıt edilmelidir. Refakatçi, görevli personelden birisi, hastanın bir arkadaşı ya da yakını olabilir. 22) Reçete edilen ilaçta değişiklik yapma sorumluluğunun, hasta ile reçeteyi yazan kişiye ait olduğu unutulmamalıdır. 23) Eğer uygulayıcı rutin çalışma saatleri içinde 24 saatten uzun bir süre yerinde olmayacaksa hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri çok net biçimde yapmakla yükümlüdür. Eğer bir vekil kullanılması gerekirse vekil olarak kullanılacak kişinin nitelikli ve güvenilir olduğundan emin olmak kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin sorumluluğudur. Hasta Yakınları/Diğer İlgili Kişilerle Bağlantıya Geçme 24) Bir hastanın aile fertlerinden biri, bir arkadaşı ya da hastayla ilgili bir diğer kişi kayıtlı mezun ve öğrenci üye ile iletişime geçerse, hasta bilgilerinin gizliliğini ve hastanın isteklerini ihlal etmemek kaydıyla bu kişilerin kaygılarını dikkatle dinlemek, kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin sorumluluğudur. Vekâlet yetkisine sahip olmadıkları sürece hasta adına bu kişilerden tedaviyle ilgili hiç bir talimat alınmamalıdır. Çocuklarda ve Gençlerde Müsade Alma 25) Uygulayıcı, bir çocuğun muayenesine ya da tedavisine başlamadan önce geçerli izni aldığından emin olmalıdır. Çocuklarda müsade alma karmaşıktır ve aşağıdaki bilgi yalnızca bir özet niteliğindedir. Eğer yeterli kapasiteye sahipse 16 yaş altındaki bir çocuk tedavi için kendisi izin verebilir. Bu, profesyonel değerlendirme ile ilgili bir konudur. Fakat homeopatlara, mümkün olan tüm durumlarda çocuğun ebeveynlerin konuya dâhil edilmesi kuvvetle tavsiye edilir.

Mesleki Etik Yönetmeliği KASIM 2016   | 7

  • Eğer 16 yaş üstündeki bir çocuk muayene ve tedavi için izin vermişse, ebeveyn bu izne karşı çıkamaz.(Türkiye’de bu konuda kesin bir yaş yoktur) • Eğer çocuk izin verme kapasitesinde değilse bu durumda homeopatın ebeveyn(ler)den izin alması gereklidir. • 16 ya da 17 yaşındaki bir çocuk bir yetişkin olarak tedavi edilebilir ve kendi sağlığı konusunda kendisinin karar verebileceği kabul edilir. • Yeterliliği olmayan 16 ya da 17 yaşında bir çocuk izin veremez ve iznin ebeveyn(ler)den alınması gerekebilir • Eğer homeopat, 16 yaş altındaki bir çocuğun tehlikede olduğuna inanırsa ilgili Sosyal Hizmetler Birimi’ne danışmak için başvuruda bulunabilir. Hastayla İlişkili Materyallerin Uygunsuz Kullanımı 26) Kayıtlı mezun ve öğrenci üye, görüşmenin her türlü kısmında görsel kayıt tutmak için hastadan yazılı izin almak zorundadır. Müstehcen, uygunsuz ya da pornografik olarak değerlendirilebilecek film ya da video çekimi yapmaktan ya da kayıt amaçlı diğer dijital teknik, materyal ya da imajların kullanımından kaçınılmalıdır. 27) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hastayla ilgili film, ses kaydı ya da dijital görüntülemeyi yalnızca hastanın sözkonusu spesifik kayıt tekniği için net, bilinçli ve yazılı izni alındıktan sonra yapabilir. Materyal yalnızca mahremiyete uygun bir ortamda kullanılabilinir. Hastaya materyalin ne amaçla kullanılacağına dair açık ve net bilgi verilmelidir. Verilen izin istendiği an geri çekilebilir. Hasta izin vermesi için baskıya maruz bırakılamaz. Eğer kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, materyali belirtilen amaç dışında farklı bir amaçla kullanmak isterse bu spesifik duruma dair ek izinlerin hastadan alınması gereklidir. Profesyonel Sınırlar 28) Bir homeopat cinsel ya da başka herhangi bir kapsamda profesyonel sınırları ihlal edemez. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin bir hasta, öğrenci ya da süpervizöre yakınlık göstermesi ya da ilişkiye girmesi asla uygun değildir. Bu türden bir ilişki, güven ilişkisi için zedeleyicidir. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, profesyonel ilişkilerin korunduğundan her zaman emin olmalıdır. 29) Bir homeopat, hastalarının, kendisine doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayacak herhangi bir hediye ya da para sunmasını, ödünç vermesini ya da vasiyet etmesini teşvik etmemelidir. Fakat hastanın kendisi ya da yakınları tarafından talep edilmeksizin verilen mütevazı hediyeleri kabul edebilir: – bu, homeopatın yaptığı reçetelendirmeyi, verdiği tavsiyeleri, yönlendirmeleri ya da uyguladığı tedavi biçimini etkileyemez ya da etkiliyor gibi görülemez ve – homeopatlar etkilerini hastalar ya da hasta yakınları üzerinde hediye vermeleri için baskı yaratmak ya da ikna etmek üzere kullanamazlar. 30) Eğer bir homeopat bir hastadan ya da hasta yakınından hediye ya da miras alırsa bunun, hastalarının güvenine ve mesleğin kamudaki güvenine vereceği zararı göz önünde bulundurmalıdır. Bir homeopat, güvenin suistimal edilmesi şeklinde yorumlanabilecek hediyeleri ve mirası reddetmelidir. 31) Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bu tür bir potansiyel zor durumla karşılaşması halinde tavsiye için süpervizyon desteğine ya da  Dernek’in Profesyonel Etik Kurulu’na başvurması önerilir. Araştırma 32) Araştırma yürütecek kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin güncel araştırma kuralları, araştırma kanunları ve tüm ilgili yasal sorumluluklar konusunda bilgili olması ve bunlara riayet etmesi zorunludur. 33) Her türlü homeopatik “proving” araştırmasında yer almayı kabul eden kişilerin hepsine, hastalarla aynı bakım ve süpervizyon sunulmak zorundadır.

8 | MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016

Bölüm 4 – Resmi Sorumluluklar

Ceza Hukuku Ve Medeni Hukuk 34) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, T.C. ceza hukuku ve ilgili medeni kanun hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 35) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler,  homeopati uygulamalarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm kanun ve düzenlemeleri incelemek ve güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. 36) Bu yönetmelik, kanun ve düzenlemelere yöneltilen referanslar yürürlükte oldukları süre boyunca, üzerlerinde yapılmış her türlü değişiklik ve diğer  yer değiştirmeleri de kapsar. Veri Güvenliği 37) Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması durumunda kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyması gereklidir. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kanun Numarası : 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete : 7/4/2016)  38) Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na ve diğer ilgili düzenlemelere uymak için hastanın tüm tedavilerine dair tam ve açık kayıt tutulur ve hastanın son görüşmesinden sonraki beş yıl ya da çocuk hastalarda onsekizinci doğum gününü izleyen beş yıl boyunca saklanır ve korunur. 39) Yasaya uygun çerçevede hastalar kayıtlarına erişme hakkına sahiptirler. Bir hasta, kayıtlarının bir kopyasını almak isterse kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, bunun için bir ücret uygulama hakkına sahiptir.  Notların aslı homeopata aittir. 12 numaralı maddeye bakınız. Tanıtım ve Medya 40) Üyeler, çalışmalarıyla ilgili yanlış yönlendirici tanıtım yapılmadığı ve bilgi verilmediğinden emin olmalıdır. Tanıtım dürüst, uygun, legal ve gerçekçi olmalı, ve belediyeler kanunuyla ve diğer mesleki yönetmelik hükümlerine, Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliklerine ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na uygun olmalıdır.  (Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tertip: 5 Resmi Gazete Tarihi: 15.05.1987 sayısı: 19461 ).  34 numaralı maddeye bakınız. 41) Profesyonel tanıtım gerçekçi olmak zorundadır ve yanlış yönlendirme ya da aldatma amacı taşıyamaz ya da gerçekçi olmayan veya abartılı iddialarda bulunamaz. Tanıtım bazı özel konulara vurgu yapabilir fakat bu konularda üstünlük iddia edemez ya da profesyonel meslektaşları ya da diğer uzmanları yeremez. Hiçbir hastalıkla ilgili üstü açık ya da kapalı olarak iyileştirme vaadinde bulunamaz. Tüm araştırmalar dürüstçe ve açıkça, abartılmadan sunulmalıdır; tüm spekülatif teoriler bu şekilde değerlendirilecek ve reddedilecektir. 42) Tanıtımın içeriği ve tanıtımın ortaya konuş biçimi hiçbir hastayı, kayıtlı mezun ya da öğrenci üyelere danışmak ya da tedavi talep etmek yönünde baskı altına alıcı nitelikte olamaz. 43) Hiçbir kayıtlı mezun ya da öğrenci üye,  Dernek’teki üyelik statüsünü tanıtım yapmak ya da bir ürün veya remedinin promosyonunu yapmak yolunda kullanamaz.

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016   | 9

Potansiyel Yanlış Tanıtma 44) ‘Doktor’ unvanının kullanmanın, ilgili kişinin T.C.’de kayıtlı mezun bir tıp doktoru olduğu ya da olacağı yönünde yanlış bir izlenime yol açabileceği durumlarda bu kullanımdan uzak durulmalıdır. 45) Çalışanların, Hemşireler ve Ebeler Derneği’ne kayıtlı ya da resmi olarak tanınan bir diploma sahibi olmadıkları sürece ‘Hemşire’ olarak tanıtılması söz konusu olamaz. 46) Açık açık ya da ima etme yoluyla, yazılı ya da sözlü olarak, herhangi bir ismi konmuş hastalığın tedavisini gerçekleştirmeye yönelik iddialardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bildirilmesi Gereken Hastalıklar 47) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, Halk Sağlığı hakkındaki yönetmelik ve tebliğler (20 Mart 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 20.05.2015 tarihli Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ) kapsamında bildirilmesi gereken hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve hastanın semptomlarının bu tür hastalıklarla ilişkili olabileceğini düşündükleri durumlarda hastayı, doktorlarıyla görüşme konusunda yönlendirmeli ve ilgili pratisyen hekime bu konuyu yazılı olarak bildirmelidirler. Hayvanların Tedavisi 48) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hayvanların homeopati ile tedavisi ile ilgili yasalar (varsa) hakkında bilgi sahibi olmalı ve onu takip etmelidir. İş Yerleri 49) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeleri, iş yerleri ve personel güvenliği konusundaki ulusal ve yerel yönetmelik ve uygulamalara uymak zorundadır. İş yerleri, ekipmanlar ve ilaçlar kullanıma elverişli, hijyenik ve güvenli koşullarda bulunmalıdır. 50) Hasta kabul yerleri ve çalışma koşulları, güncel şartlara uygunlukları açısından düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, ister çalışan, ister işveren ya da serbest çalışan olsun, Sağlık ve Güvenlik mevzuatı (29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği) ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamındaki sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Sigorta 51) Çalışan kayıtlı mezun ve üyeler, (varsa) uygun tazminat sigortasına her daim sahip olmalıdır.

 

10 | MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016

Bölüm 5 – Kurumsal Konular

Bölüm 6 – Uygulamaya İlişkin Konular

Sağlıkla İlgili Sorunlar 52) Eğer bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin zihinsel, duygusal veya fiziksel sağlığı bozulursa ve bu durum hastaları risk altına sokuyorsa, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, hasta menfaatlerini korumak üzere çalışmalarını ne şekilde şekillendirebileceği ile ilgili profesyonel destek aramak ve yönlendirmeleri izlemek zorundadır. Çalışmayı bırakmak ya da çalışmaya uygunluk teşkil edebilmek için profesyonel süpervizyon almak gerekli olabilir. Eğer söz konusu olan durum buysa kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, ilgili süpervizörü özel bir görüşmeyle bilgilendirmelidir. Eğer bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bir diğer kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin zihinsel, duygusal ya da fiziksel sağlığıyla ilgili endişelere sahipse, gerekli yönlendirmeleri almak üzere Profesyonel Etik Kurulu’na başvurmalıdır. 53) Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin emeklilik, hastalık ya da ölümü durumunda hastaların bilgilendirilmesi ve izinleri alınmak suretiyle, hasta notlarının yeni homeopata aktarılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Güven İhlali Durumu 54) Herhangi bir nedenle karşılıklı güven ilişkisi zarara uğradığı zaman kayıtlı mezun ya da öğrenci üye veya hasta, profesyonel ilişkiyi sona erdirebilir. Bunun olması durumunda kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, hastanın istemesi halinde bir diğer homeopatik tedavi kaynağının mevcut olduğundan emin olmalıdır. Hastanın rızasıyla, yeni homeopat derhal hastanın sorumluluğunu almak üzere olgu ile ilgili en doğru şekilde bilgilendirilmelidir. Şikâyetler 55)  Dernek’in standartlarına göre eğitim almış ve bu Yönetmelikteki kurallara uyan homeopatlar, homeopatiyi güvenli şekilde, yetkin ve etik olarak uygulayabilirler. Diğer yandan, eğer herhangi bir nedenle homeopatik uygulama şüphe yaratmışsa ve sorun söz konusu kayıtlı mezun ya da öğrenci üye ile şikâyette bulunan kişi arasında uzlaşma yoluyla çözülememişse konu  Dernek’e aktarılmalıdır. 56) Hastalar, kamu üyeleri, diğer uzmanlar ve  Dernek’e kayıtlı mezun kişiler, bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin kendilerini bu Yönetmelik’e uygun olmayan şekilde tedavi ettiğini ya da davranış sergilediğini düşünmesi halinde  Dernek’in Profesyonel Etik Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 57) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hastalarının, tedavileriyle ilgili sıkıntılarını ne şekilde dile getirebileceklerine dair açık ve net bilgiye sahip olduklarından emin olmalıdır. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bir şikâyeti doğrudan kendisi ele alırken hızlı ve yapıcı olmalı, hastanın yararını önceliğe koymalı ve daha ileri düzeyde bir araştırmanın gerekmesi halinde tam bir işbirliği içinde olmalıdır. 58) Eğer bir hasta, kendisine gösterilen ilgide bu Yönetmelik kapsamına giren açık bir başarısızlık bildirirse, ciddi bir araştırma ve neler olduğuna dair duyarlı bir açıklama ile karşılanmak hastanın en tabii hakkıdır. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, durumun düzeltilmesi ve telafinin sağlanması için gerekli olan girişimlerde bulunmalı, gerekli durumda özür dilemeli ve aynı şeyin tekrar yaşanmaması için tedbir alınmasını sağlamalıdır. 59) Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin en baştan itibaren atılan adımların,  Dernek’in profesyonel etik süreçleri ile uygunluk içinde olduğundan emin olmaları kuvvetle tavsiye edilir. 60)  Dernek’in usûl ve yetkileri, hastalar, kamu üyeleri, diğer uzmanlar ya da  Dernek’in kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerinin görevi kötüye kullanmaya karşı iddia sunabilmesi ve şikâyete konu olan kayıtlı mezun veya öğrenci üyenin de sözkonusu iddiaya yanıt verebilmesi hakkını korumak üzere bir mekanizma sunmaktadır. 61) Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin davranışları, bir homeopat olarak kendi itibarını ve/veya homeopatinin itibarını zedeliyorsa konu, değerlendirmeye açılmak üzere Etik İnceleme Kurulu’nun dikkatine sunulabilir.

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ KASIM 2016  | 11

www.homeopatidernegi.org

KASIM 2016.

 Homeopati Nedir? Homeopati, 220 yıl önce Dr.Samuel Hahnemann tarafından geliştirilmiş alternatif bir tedavi yöntemidir. Tedavinin, hastaya “zarar vermeden”, mümkün olduğunca kısa sürede , beklenen etkiyi göstermesi gerektiğini, her insanın kendine özgü sağlık durumu ve bilgisi olduğunu savunur. Yalnızca hastanın sözel hikayesine başvurularak uygulanan yöntem, tümüyle DOĞAL,BÜTÜNSEL ve YAN ETKİSİZ dir.

WHO(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanan , 3 alternatif tıp yönteminden biri olan Homeopati ,tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır.Birçok ülkede sigorta kapsamındadır.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde üretilen homeopatik ilaçlar , T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 12 mayıs 2012 tarihinde eczanelerde hazırlanan ilaçlar kanunu kapsamına alınmıştır. Homeopati Derneği bünyesinde gerçekleşecek olan eğitimde, 14 homeopatik ilaç ve bilgileri anlatılacaktır.

Eğitime katılanlar, acil durumlarda, kendileri ,yakınları ve özellikle yeni doğan ve çocukları için kullanılabilecek , hastalığı HIZLI ,DOĞAL,YAN ETKİSİZ şekilde iyileştirecek olan homeopatik ilacın bilgisine sahip olacaklar.

Eğitim, devam etmek isteyenler için Giriş Dersi niteliğinde olacaktır.

Homeopati her türlü fiziksel,duygusal ve ruhsal hastalığı tedavi etmek mümkündür.Üstelik bu ömür boyu ilaç kullanarak değil çoğu zaman tek bir ilaç ve tek bir doz ile sağlanabilmaktedir.
Astım, allerjiler, egzema, sedef, romatoid artrit, kolit, migren, depresyon, anksiyete bunlardan sadece bazılarıdır.
Yaşlılar, hamileler, ve bebeklerde homeopatik ilaçlar güvenle kullanılabilir.

Konular:
Homeopati nedir? Nasıl çalışır?
Neden bütünsel ve yanetkisiz bir tedavi?
Kimler Homeopati ile şifa bulabilir?
Doğal iyileşme nedir, neden kalıcıdır?
Yaşam gücü nedir, nasıl işler?
Modern tıp yaklaşımı ile neden insanlar şifa bulamıyor?
Semptomlar ve gerçek hastalık belirtileri arasındaki farklar
Hastalık tipleri (Akut-kronik)-Homeopatik İlaçlar ve etkileri
Homeopatik ilk yardım nedir?Homeopati hayat kurtarıcı olabilir mi?

İlaçların kullanım alanlarından örnekler :

-Bulaşıcı çocukluk hastalıkları
-Hamile bulantıları,
-Yüksek ateş,yanıklar
-Besin zehirlenmeleri, ishal
-Arı,akrep ,böcek sokmaları
-Her türlü fiziksel travma
-Soğuk algınlığı,nezle grip
-Sınav heyecanı..ve diğer kullanım alanları

18-19 Şubat olarak ilan ettiğimiz seminer yetersiz katılım talebi nedeniyle ertelenmiştir.

18-19 MART 2017 Cumartesi- Pazar

Ömer Avni Mahallesi Emektar Sokak 24/5

Katılımcı sayısına göre eğitim yerinde değişiklik yapılabileceğinden, önceden kayıt yaptırmanız önemlidir.
Bilgi ve kayıt için :www.homeopatidernegi.org bilgi@homeopatidernegi.org
212 2449204 -535 0824409Dr. Friedrich Samuel Hahnemann,

10 Nisan 1755’de Almanya’nın Meissen şehrinde dünyaya geldi.

Leipzig , Viyana ve Erlangen’de kimya ve tıp eğitimini tamamladı..Botanik ve Astronomi ile de ilgilendi.Dokuz dil biliyordu.

1779 ‘da hekim olarak çalışmaya başladı. Ancak , dönemin tıbbi uygulamalarının, hastaya zarar verdiğini görünce ,muayenehanesini kapatıp, kimya alanında ki çalışmalarına ve çeviriler yapmaya devam etti.

1781 ‘de  Tıbbi Gözlemler İlk araştırma makalesi, Almanyada yayınlandı.

1781’de Henriette Kuchler ile evlendi.

1790’da Dr.William Cullen Materia Medica’sını çevirirken Cinchona (Kına Kına Kabuğu) ‘nun sıtmaya iyi geldiğini okuduğunda, hangi nedenle sıtmaya iyi geldiğini anlamak için,İLK DENEYİ kendi üzerinde yaparak, birkaç gün süreyle tekrarlayan dozlarda, kinin almaya ve sıtma semptomları göstermeye başladı.Doz kesildkten bir süre sonra semptomlar kayboluyordu.Homeopatinin dayanağı ortaya çıkmıştı.Ailesi ve çevresindekilerle beraber başka ilaç denemeleri de yapıp kayıt altına alarak Homeopatik Materia Medica temelleri atılmaya başladı.

BENZER BENZER İLE ŞİFALANIR !       ‘’Similia Similubus Curentur.’’ HİPOKRAT

1796 Benzerlik İlkesi

‘’ Benzerlik Prensibi’’ adlı makalesini yayınladı.

1810 Organon İlk baskısı

Homeopati temel prensiplerini içeren ilk kitap  ‘’ORGANON’’ yayınlandı.

  1. Materia Medica Pura, basım , vol.1

1813 Leipzig Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak Homeopati öğretmeye  başladı.

1816 Materia Medica Pura, basım    vol 2

1817 Materia Medica Pura, basım    vol 3

1818 Materia Medica Pura, basım    vol4

1819 Materia Medica Pura, basım    vol5

1821 Materia Medica Pura, basım    vol6

1821 ‘de yasal olarak homeopati pratiğine başladı.

1821 Nisan: Kothen Büyük Dükü Fredrick özel hekimi olarak atandı

1828: Kronik Hastalıklar: kendi doğası ve homeopatik tedavi,  vol. 1, 2 ve 3

1830 Kronik Hastalıklar

Hahnemann,  akut hastalıklarda, homeopatik ilaçlarla çok hızlı ve iyi sonuçalr almış,ancak bir süre sonra hastalığın farklı biçimde ortaya çıktığını gözlemlediği olmuştur.İnsanların farklı hastalanma biçimlerinin ,genetik miraslarıyla ilgisi olduğunu anlamış ve ‘’ MİAZMA’’ teorisini geliştirmiştir.Kronik Hastalıklar kitabında yayınlamıştır.

1835 ‘de ilk eşinin ölümünün ardından ikinci kez Marquise Melanie ile evlenmiş ve Paris’e taşınmıştır.Hahnemann’ın 11 çocuğu olmuştur.

1843 2 Temmuz: Dr. Hahnemann 6 hafta süren bronşit sonrası  88 yaşında Parisre öldü.,Hastalık yoktur, hasta insan vardır. Hahnemann

Benzerlik yasasına göre çalışan, holistik (bütüncül ) bir yöntem olan homeopati , insanın bütün olarak hastalandığı ve ancak bütün olarak iyileşebileceği düşüncesini savunur.Bu yüzden kronik şikayetler için,yapılan ilk görüşmede hastalığa değil, hastaya dair  detaylı bilgi alınır.

İki farklı insan  düşünelim baş ağrısından müzdarip, llk homeopatik görüşme yapıldıktan sonra belirlenecek olan remedileri büyük ihtimalle farklı olacaktır.

Diyelim ki birinci kişi, ağır yemeklerden sonra, sağ göze oturan, mide bulantılı, bazen kusmalı baş ağrısı geliştiriyor.Ev hanımı, 18 aylık bir bebeği var.Baş ağrıları doğum sonrasında başlamış.Varis ağrıları artmış durumda.

İkincisi hasta ise, iş stresi ve yoğunluğu nedeniyle tetiklenen baş ağrıları geliştiren hırslı bir işadamı..çok fazla kahve tüketiyor.Polen Alerjisi var.Yıllardır uykusuzluk problemi var.

Ağrı tipleri ,tetikleyen sebepleri, eşlik eden semptomları,genetik eğilimleri,tıbbi geçmişleri,yaşama bakış açıları ve bir sürü şey daha farklı !

Nasıl olur da aynı ilaca ihtiyaç duyabilirler ?

Aynı kimyasal ilacı kullandıkları takdirde, bir süreliğine ağrıyı hissetmeyecekler, ancak iyileşmek için işaret veren organizmanın ,iyileşme gücünü zayıflatacaklardır.

Homeopatik ilaç ise, hastalığa değil o hastalığa sahip olan, hastaya uygun ilaç olacaktır.

Homeopatik tedavi sonrasında sadece başağrıları değil,ilk hastanın varis ağrıları, ikinci hastanın da uykusuzluk problemi ve diğer semptomları da iyileşecektir.

Hastalık ismine göre homeopatik ilaç verilmez. Hastanın bütününe, yapısına en uygun remedi belirlenir. Homeopatik İlaçlar henüz Türkiye’de üretilmiyor ve satışı yasal olmasına rağmen hala eczanelerde yaygın olarak bulunmuyor ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de  yaygın olarak kullanılacağına inanıyoruz..

Modern tıbbın aksine ,homeopatik ilaçlar sağlıklı insanlar üzerinde ilaç denemesi yapılarak, ispatlanır ve bağlı olduğu ülkedeki homeopati farmakopesi yasal düzenlemelerine göre ruhsatlandırılır.İlaç üretimi konusunda ”ORGANON” temel kaynaktır. 

Homeopatik İlaçların ana maddeleri , en saf haliyle doğadan elde edilir.

Bitkiler, Hayvan dokuları, Mineraller, Metaller, hastalıklı dokular kısacası doğadaki herşey homeopatik ilaç olma potansiyeli taşır.Hahnemann yaşadığı dönemde 100 civarında homeopatik ilacı ispatlamış ve birçok insanı bu ilaçlarla tedavi etmiştir.Günümüzde ise 3200 civarında homeopatik ilaçla çalışılır.Homeopatik ilaçlara remedi denir.

 Homeopatik ilaçlar  ‘potansiyalizasyon’ yöntemiyle hazırlanır. Elde edldiği madde ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerjiye tabi tutulur. Remediler hazırlandıkları materyalin sadece  bilgisini taşır,sulandırma ve çalkalama yöntemi ile maddenin enerjisi açığa çıkar .Yapılan araştırmalar göstermiştir ki doğada bulunan her maddenin içinde gizli bir tür “iç yaşam gücü” bulunur .Homeopatik ilaçların etkileme biçimi bilinen bitkisel veya kimyasal sentetik ilaçların etkisi ile karşılaştırılamaz.
Kimyasal ilaçlardakn farklı olarak aktif molekül içermez ,toksisitesi olmadığı gibi doz aşımıda söz konusu değildir. En büyük üreticiler Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Fransa.

maddeler , ondalık, yüzdelik ve ellibinlik birimlerde sulandırılır. Az sulandırılmış dozlar ( D/C 4 ila D/C 12 arası) sırf fiziksel kısmı etkilerken, çok yüksek sulandırılmış dozlar ( D/C 30/200/1000 vs.) psikolojik durumu da tedavi eder.

Poteniyalizasyon tamamlandıktan sonra , laktoz granullerine emdirilerek  kullanıma sunulur ki bu ilaç formuna globul deniyor. Küçük haşhaş tanesi boyutundan kişniş şekeri boyutuna kadar değişik boyda globuliler vardır. İlacın etkisinin globul boyutu ile ilgisi yoktur. Yaygın olarak kullanılan bu globul formların yanı sıra tablet, damla, krem, ampul, göz damlası, suppozıtuar gibi ilaç formları da bulunmaktadır. Globulün Çocuklarda kullanımı şeker tadından dolayı oldukça rahattır.. Dil altı kuru kullanımın yanı sıra, suda eritilerek devam potens uygulama kolaylığı vardır. 

Homoepatik ilaçların tekrarı saatle değil daha ziyade ihtiyaçla belirlenir. İlaçlar esasen bir informasyon olduğu için alınımı esnasında, özellikle oral alınımı tavsiye edildiğinden dolayı, boş mideye alınması tercih edilir. Hatta ilacın kullanımını takiben 10 dakika, en ideali yarım saat sakız çiğnemek, sigara içmek, diş fırçalamak da tavsiye edilmez. HEKIM VE ECZACILARA YÖNELIK SERTIFIKALI HOMEOPATI EĞITIMLERI 24-25 EYLÜL TARIHLERINDE MEDIPOL ÜNIVERSITESINDE BAŞLAYACAKTIR.

Aynı tarihteki Giriş Dersi Uzm. Dr. Günnur Başar tarafından verilecektir.
3 yıl süreyle her ay bir haftasonu olmak üzere devam edecek eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından onay aşamasında ve ECH (European Committee for Homeopathy) standardları ile de uyum içerisindedir.

Kayıt ve bilgi için Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sekreterliğine ya da mail yoluyla ykara@medipol.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.Dr. Roberto Petrucci, 29-30 Elimdeki dersini, annesinin ciddi şekildeki rahatsızlığı nedeniyle iptal etmiş bulunmaktadır.
Bu nedenle sözü geçen tarihlerde Dr. Samir Chaukkar ile ek dersimizi yapacağız. (İTÜ Taşkışla Salonu) Kendisi “Değişik Repertorylerin Kullanımını ve Hayvanlar Alemi Remedilerini anlatacak.

Bu dersimiz, geçen yıl  bir eksik dersimiz olduğu için, bitirmekte olan arkadaşlarımız için zorunlu bir ders niteliğindedir. Aynı derste SINAV YAPILACAKTIR.
Sınava girmek isteyenler için, 29 Ekim saat 17.00’de sözlü, 30 Ekim 9.30da yazılı sınav yapılacaktır. Sınav için kaydınızı önceden yaptırmanız gerekmektedir.

Devam etmekte olan öğrencilerimiz içinse gene aynı tarihlerde (29-30 Ekim) müfredat dersi benim tarafımdan verilecektir. (Dr.Günnur Başar- İTÜ Sosyal Tesisler Anfisi)

Yeni bir eğitim döneminde hepinize başarılar dileğiyle

 

Önümüzdeki eğitim yılında da ileri seviye dersler düzenlemek ve eğitimlerinize katkıda bulunmak üzere çalışmalara başladık.

Şu anda Türkiye’ye gelmeyi kabul eden hocalarımızla Ekim- Aralık 2016 programı aşağıdaki gibi.

İleri Seviye Seminerler

Samir Chaukkar
29-30.10.2016
Değişik Repertory’lerin Kullanımı ve Hayvan Alemi Remedyleri

Ajit Kulkarni
19-20.11.2016
Beden Dili ve Homeopatideki önemi
(14-15-16-17 Vaka alımları 21 Kasım Süpervizyon)

Alize Timmerman
17-18.12.2016
Human Remedies (insan dokularından remediler;
Folliculinum, Estradiol, Placenta Umbellico cord Amniotic fluid, Vernix ca., Lac humanum vs.)

Heinz Whitter

7-8 Ocak 2017

Scholten Metodu ve Lantanidler

Şubat- Mayıs ayındaki dersler ayrıca ilan edilecektir. Ders ücreti 450 TL. + KDV dir.
İlk üç dersin ücretini toplu olarak Ağustos sonuna kadar ödemeniz halinde % 20 indirimli olarak 1080 TL, Eylül sonuna kadar ödemeniz halinde ise %11 indirimli olarak 1200 TL. ödeyebilirsiniz.

Teşekkürlerimle
Günnur Başar


Homeopati Derneği Logo

Derneğimiz Homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak,bu alanda tedavi hizmeti vermek uzmanı yetiştirmek ve araştırmalar yapmak amacıyla 2007 de kurulmuştur.

Çrş - Cmt : 10:00-18:00
Pzr - Salı : KAPALI

+90 212 244 92 04
+90 535 082 44 09

bilgi@homeopatidernegi.org

GÜMÜŞSUYU - TAKSİM
ÖMER AVNİ MAHALLESİ EMEKTAR SOKAK 24/5

Tüm hakları saklıdır. 2016